• Iekšlietu ministrija

  Vadošā valsts pārvaldes iestāde iekšlietu nozarē, tai skaitā migrācijas un pilsonības apakšnozarēs. Izstrādā, organizē un koordinē iekšlietu politikas īstenošanu.

   

   

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

  Izsniedz vīzas iebraukšanai Latvijā vai tās šķērsošanai, izsniedz, pagarina, reģistrē un anulē uzturēšanās atļaujas. Organizē naturalizācijas procedūru un pārbaudījumus. 2009.gadā sniegusi atbalstu repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.
   

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Valsts robežsardze

  Īsteno valsts robežas drošības, tai skaitā arī valsts migrācijas politiku, novērš nelegālo migrāciju, kontrolē, kā tiek ievēroti noteikumi attiecībā uz ārzemnieku ieceļošanu, uzturēšanos, izceļošanu un tranzītu Latvijā.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Ārlietu ministrija

  Atbild par migrācijas un patvēruma jautājumu ārējo dimensiju – attiecībām ar trešajām valstīm un migrācijas jautājumu saikni ar attīstības politiku. Ministrijas konsulārais departaments ir iesaistīts ārvalstnieku izraidīšanas un vīzu izsniegšanas jautājumu risināšanā.
   

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Labklājības ministrija

  Atbild par darba, sociālās aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdztiesības jomā.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Ekonomikas ministrija

  Izstrādā darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes, iesaistīta ekonomiskās migrācijas jautājumos.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Nodarbinātības valsts aģentūra

  Īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā. Aģentūras uzdevums migrācijas jomā ir darba devēja pieteikto brīvo darba vietu reģistrēšana, ja darba devējs plāno nodarbināt ārzemnieku.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Valsts darba inspekcija

  Uzrauga un kontrolē darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu – tai skaitā imigrantu nelegālo nodarbinātību.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Juridiskās palīdzības administrācija

  Sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ārzemniekiem, patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Veselības ministrija

  Apstiprina slimību un veselības traucējumu sarakstu, kas varētu radīt draudus sabiedrības veselībai, un kuru dēļ ārzemniekam var atteikt uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Izglītības un zinātnes ministrija

  Nosaka izglītības iestādes, kas sniedz vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājiem. Kopā ar Latviešu valodas aģentūru kopš 2010.gada strādā ar trešo valstu valtspiederīgo bērniem un vecākiem, kā arī pedagogiem starpkultūru komunikācijas un latviešu valodas apguves veicināšanā.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Valsts izglītības satura centrs

  Veic valsts valodas zināšanu pārbaudi ārzemniekiem, kuri ir tiesīgi pieprasīt pastāvīgās uzturēšanās atļauju un ES pastāvīgā iedzīvotāja statusu.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Kultūras ministrija

  Kopš 2011.gada atbild par imigrantu integrācijas politiku, tai skaitā koordinēt atbalsta sistēmas pilnveidi, lai veicinātu imigrantu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā. Administrē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu. Informē sabiedrību un trešo valstu valstspiederīgos par imigrantu integrācijas jautājumiem, veido „Nacionālo integrācijas centru” imigrantu atbalstam.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Sabiedrības integrācijas fonds

  Atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju, kopš 2011.gada īstenojusi apmācības valsts iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju u.c. speciālistiem starpkultūru komunikācijas jautājumos.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu: