• Latvijas Cilvēktiesību centrs

  Nodarbojas ar cilvēktiesību izglītības, pētniecību par cilvēktiesību un nacionālo attiecību jautājumiem. Juristi sniedz bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēktiesību jautājumiem. Centrs kopš 2010.gada veic regulāras dažādu profesionāļu apmācības par daudzveidības jautājumiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Patvērums 'Drošā māja'

  Sniedz atbalsta pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām, legālajiem migrantiem, tajā skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss, nodrošinot indivīda tiesības saņemt atbilstošu palīdzību un aizstāvību. Kopš 2009.gada regulāri strādā ar imigrantu integrācijas jautājumiem, tai skaitā nodrošinot nepieciešamo informāciju, organizējot latviešu valodas un integrācijas kursus.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS

  Veic politikas analīzi, pētniecību, interešu aizstāvību, iesaistās politikas dokumentu un likumdošanas izstrādē, sabiedrības informēšanā un apmācībās, tai skaitā par imigrantu integrācijas jautājumiem. Kopš 2008.gada veikti pētījumi par imigrantu integrāciju ietekmējošo likumdošanu, imigrantu bērnu tiesībām uz izglītību, pieeju latviešu valodas apguvei, imigrantu politisko līdzdalību, kā arī skolotāju apmācības par starpkultūru prasmēm.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Baltijas Sociālo zinātņu institūts

  Veic pētījumus par sociālās un etniskās integrācijas, tai skaitā imigrantu integrācijas jautājumiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Risinājumu darbnīca

  Veicina dažādu sabiedrības grupu veiksmīgāku līdzdalību sabiedrības dzīvē, izstrādājot izglītojošos un informatīvos materiālus, kā arī veicot pilsoniskās izglītības pasākumus. Kopš 2009.gada strādā ar studentiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Baltā māja

  Veicina sabiedrības un indivīdu sociālo integrāciju, saskaņu un labklājības attīstību. Kopš 2009.gada strādā ar atbalsta sniegšanu – informācijas un sociālo kontaktu, latviešu valodas un vēstures apmācību nodrošināšanu – imigrantiem Latgalē.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Starptautiskā Migrācijas organizācija, Rīgas birojs

  Kopš 2009.gada strādā arī ar imigrantu integrācijas jautājumiem – organizē apmācības dažādu profesiju pārstāvjiem par rasisma un neiecietības novēršanu, kā arī integrācijas kursus trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO

  Strādā ar cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām tiesību aizstāvību nacionālā un vietējā līmenī. Kopš 2009.gada stiprinājusi savu kapacitāti strādāt ar trešo valstu valstspiederīgajiem ar īpašām vajadzībām, kā arī izstrādājusi informatīvus resursus šai mērķgrupai.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Izglītības attīstības centrs

  Rīko izglītojošus pasākumus, lai veicinātu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību, sekmētu pilsonisko līdzdalību un profesionālo konkurētspēju mūsdienu mainīgajā pasaulē. Kopš 2010.gada organizējis vairākas skolotāju apmācības starpkultūru izglītībā, kā arī izveidojis un īstenojis integrācijas kursus imigrantiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Sociālo pakalpojumu aģentūra

  Sniedz profesionālu psihosociālu palīdzību, lai paaugstinātu cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvētu viņu intereses un tiesības. Kopš 2009.gada rīkojusi apmācības vietējo profesionāļu kompetences celšanai darbā ar imigrantiem, apmācības trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm un bērniem, kā arī sniegusi konsultācijas juridiskos un sociālos jautājumos.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Latvijas Sarkanais Krusts

  Kopš 2009.gada stiprina savu darbinieku kapacitāti darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Velku biedrība

  Atbalsta vecākus rūpēs par bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības vai citi funkciju traucējumi. 2009.gadā izveidoja informācijas un resursu atbalsta centru trešo valstu valstspiederīgajiem vecākiem, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Izglītības un inovāciju attīstības centrs

  Veicina izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem. Kopš 2009.gada izstrādā izglītojošus un informatīvus materiālus trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Attīstības aģentūra Pieci

  Kopš 2010.gada strādā ar imigrantu integrācijas jautājumiem, izveidojot integrācijas centru bērniem, vecākiem un vecvecākiem – trešo valstu valstspiederīgajiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Elektronisko mācību līdzekļu kvalitātes asociācija

  Sekmē elektronisko mācību līdzekļu attīstību un kvalitātes nodrošināšanu. Kopš 2011.gada strādā imigrantu integrācijas jomā, izveidojusi apmācību programmu valsts iestāžu darbiniekiem, kas ikdienā strādā ar imigrantiem, kā arī veido mācību programmas trešo valstu valstspiederīgajām sievietēm latviešu valodas apguvei un savu tiesību izpratnei.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:

  Kustība demokrātiskai domai

  Strādā ar integrācijas jautājumiem, tai skaitā imigrantu integrāciju kopš 2011.gada, organizējot izglītojošus seminārus dažādiem profesionāļiem par imigrantu integrāciju Latvijā un izglītojošu nometni trešo valstu valstspiederīgajiem un vietējiem bērniem un jauniešiem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu:
 • Rīgas latviešu biedrība

  Strādā ar kultūras projektiem, kopš 2011.gada iekļaujot arī imigrantu integrācijas jautājumus. Rīko apmācības par starpkultūru prasmēm dažādiem profesionāļiem, kā arī apmācības un kultūras pasākumus imigrantu ģimenēm ar bērniem.

  Lejuplādēt dokumentu vai atvērt lapu: